JAVNA USTANOVA
GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI
Jezuitski trg 4
10000 ZAGREB

Ur. broj: 506/af/ap/2019
Zagreb, 02.12.2019.

Na temelju članka 24. Statuta i članka 6. Pravilnika o radu, ravnatelj Galerije Klovićevi dvori raspisuje

NATJEČAJ

za prijem zaposlenika na radno mjesto

 1. KUSTOS/ICA
 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca

Uvjeti:

 • VSS, Filozofski fakultet, Odsjek povijesti umjetnosti
 • najmanje dvije godine radnog iskustva na području muzejske djelatnosti
 • aktivno znanje jednog stranog jezika
 • znanje rada na računalu
 • položen stručni ispit za kustosa.

Kandidati su dužni uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj (u kojoj je potrebno navesti broj telefona i valjanu adresu) priložiti:

 • životopis
 • uvjerenje o završenom školovanju
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za kustosa
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice
 • dokaz o radnom iskustvu – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama)
 • uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja u Narodnim novinama).

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave temeljem kojih dokazuje statuse temeljem kojih ostvaruje pravo prednosti.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, dalje Zakon) pozivaju se osobe iz članka 102 st 1.-3. Zakona da dostave dokaze iz članka 103. st. 1 Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu:

GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI, Jezuitski trg 4, 10000 Zagreb, s naznakom “Za natječaj” i naziv radnog mjesta za koje se kandidat natječe.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i prijave navedene u Javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj smatra se da kandidat/kandidatkinja daje privolu Javnoj ustanovi Galerija ,,Klovićevi dvori² za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Galerije Klovićevi dvori.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Galerije Klovićevi dvori (www.gkd.hr), a sukladno članku 10. st. 1. toč. 10., Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Galerija Klovićevi dvori pridržava pravo obustaviti postupak natječaja odnosno ne odabrati nijednog kandidata ako nijedan od kandidata nije zadovoljio ili ako se bitno promijene okolnosti nakon objavljivanja natječaja,

Galerija Klovićevi dvori

Ravnatelj

Antonio Picukarić