Velika nagradna igra Katarina Velika

Galerija Klovićevi dvori i Freywille Hrvatska pripremili su nagradnu igru „Katarina Velika“ u kojoj će najsretniji posjetitelj izložbe Katarina Velika – carica svih Rusa osvojiti predivnu narukvicu FREYWILLE Diva Golden Kalinka.

Nagradna igra počinje 22. svibnja i traje do 15. srpnja 2018. Izvlačenje sretnog dobitnika će biti 17. srpnja 2018. U 12 sati.

Sudjelujte i Vi u nagradnoj igri i osvojite ovu prekrasnu narukvicu dostojnu jedne dive kao što je to bila Katarina.Pravila nagradne igre možete pronaći na www.gkd.hr, na FB stranici Galerije Klovićevi dvori te na blagani GKD.

Pravila nagradne igre možete pronaći OVDJE

Na temelju čl. 69. Zakona o igrama na sreću ( Narodne novine NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/10), priređivač nagradne igre: FREYWILLE Zagreb d.o.o., Preradovićeva 2,  10 000 Zagreb,  OIB: 62039874837 donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Katarina Velika“

Članak 1. PRIREĐIVAČ I SVRHA NAGRADNE IGRE

Nagradnu igru pod nazivom „Katarina Velika“ priređuje FREYWILLE Zagreb d.o.o. (u daljenjem tekstu: Priređivač), Zagreb, Preradovićeva 2, OIB: 62039874837.

Nagradna igra priređuje se u svrhu promocije Priređivača i izložbe “Katarina Velika, carica svih Rusa” koja se održava u Galeriji Klovićevi dvori, sve sukladno ovim Pravilima.

Članak 2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra održava se u Javnoj ustanovi Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, Jezuitski trg 4, OIB: 78027759648 i odvija se u razdoblju od 22. svibnja 2018. (odnosno od trenutka dobivanja suglasnosti Ministarstva financija) do 15. srpnja 2018. godine.

Članak 3. FOND NAGRADA

Ukupni fond nagrade u nagradnoj igri „Katarina Velika“ iznosi 6.690,00 kn, uključujući PDV, a čini ga: FREYWILLE narukvica Diva Golden Kalinka, (veličina L).

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac.

Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 4. NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

U nagradnoj igri sudjeluju posjetitelji izložbe “Katarina Velika, carica svih Rusa” putem kupljenih ulaznica sa serijskim brojem, na način da kupac ulaznice-posjetitelj izložbe, nagradni listić sa serijskim brojem ulaznice i ispunjenim podacima ubaci u za to  predviđenu i označenu kutiju u prostoru Galerije Klovićevi dvori.

Uz gratis ulaznice se ne dobiva nagradni listić te kao takve ne mogu biti predmetom ostvarivanja prava na sudjelovanje u nagradnoj igri.

Nagradni listić potrebno je ispuniti čitko i istinito s traženim podacima te popunjenog ubaciti u označenu kutiju na blagajni Galerije Klovićevi dvori.

Kupljenu ulaznicu potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre. 

Članak 5. PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koji su za vrijeme trajanja nagradne igre kupili ulaznicu za izložbu “Katarina Velika, carica svih Rusa”, a koji na dan prijave za nagradu imaju 18 ili više godina te koji su tijekom nagradne igre sakupili nagradni listić, pravilno ga ispunili s traženim podacima i ubacili u označenu kutiju koja se nalazi na blagajni Galerije Klovićevi dvori.

Svaki sudionik u nagradnoj igri može sudjelovati s neograničenim brojem ulazaka i pravilno ispunjenih listića.

Prilikom izvlačenja dobitnika, listići koji nisu ispunjeni sa svim potrebnim podacima proglasit će se nevažećim i neće moći sudjelovati u nagradnoj igri.

Svi pristigli nagradni listići podložni su provjeri od strane Priređivača.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i Javne ustanove Galerija Klovićevi dvori sa svojom užom obitelji ili osobe koje žive u istom domaćinstvu tih zaposlenika.

Članak 6. PODACI NA NAGRADNOM LISTIĆU

Kako bi bio podoban za sudjelovanje u nagradnoj igri, nagradni listić potrebno je ispuniti sa sljedećim podacima:

  • ime i prezime sudionika
  • adresa sudionika
  • e-mail adresa sudionika/broj telefona
  • potpis sudionika
  • serijski broj ulaznice

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka navedenih na nagradnim listićima u svrhu provođenja ove nagradne igre, sve sukladno važećim odredbama o zaštiti osobnih podataka.

Članak 7. IZVLAČENJE NAGRADA

Javno izvlačenje nagrada održat će se u sjedištu Galerije Klovićevi dvori na adresi Jezuitski trg 4, Zagreb, dana 17. srpnja 2018. s početkom u 12,00 sati. Nagrada će biti izvučena između svih ubačenih nagradnih listića nasumičnim izvlačenjem.

Izvlačenju nagrade nazočiti će tročlana komisija koja će nadgledati valjanost izvlačenja te o tijeku javnog izvlačenja voditi Zapisnik.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodjeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 8. OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnik koji je osvojio nagradu bit će objavljen na facebook i web-stranici Galerije Klovićevi dvori u roku od deset dana, računajući od dana javnog izvlačenja nagrade u nagradnoj igri.

Dobitnik u nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim pravilima, treba preuzeti nagradu u roku 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade te prilikom preuzimanja nagrade predočiti ulaznicu sa serijskim brojem koji odgovara onome na dobitnom nagradnom listiću.

U slučaju da se dobitnik ne javi u gore navedenom roku, Priređivač će postupiti sukladno odredbama članka 15. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/2010). Nakon isteka naknadnih rokova iz čl. 15. st. 2. i 3. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara dobitnik gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade.

Osvojena nagrada se ne može zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu, niti se može prenijeti na treće osobe.

U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 9. MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni na isti način kako su objavljena i ova pravila.

Članak 10. VAŽENJE OVIH PRAVILA

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih izda suglasnost i nakon što budu objavljena na web stranici Galerije Klovićevi dvori i u tiskanim izdanjima Hanzamedie (Jutarnji list/ Gloria), a prije započinjanja nagradne igre, uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti.

Članak 11. SUDSKA NADLEŽNOST

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 02. svibnja 2018.

 

Priređivač:

FREYWILLE Zagreb d.o.o.,
zastupano po
Lina Vodopivec

 

KLASA: U/I-460-02/18-01/313
URBROJ:513-07-21-01/18-4
Zagreb, 11. svibnja 2018.